شرایط همکاری در طرح انجام آزمایشات معاینات سلامت شغلی