سومین کمیته تغذیه در پیشگیری و کنترل از بیماری های غیرواگیر

سومین کمیته تغذیه در پیشگیری و کنترل از بیماری های غیرواگیر روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ به ریاست معاون فنی مرکز بهداشت استان و با حضور نمایندگان دانشکده تغذیه و علوم غذایی، معاونت غذا و دارو، معاونت درمان و مسئولین گروه ها و واحدهای فنی مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

در این جلسه ضمن ارائه فعالیت های تغذیه ای انجام شده در حوزه های مختلف دانشگاه در سال ۹۷ در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و به خصوص کاهش مصرف نمک در استان، هماهنگی های لازم در خصوص اجرای برنامه های تغذیه مندرج در سند استانی پیشگیری و کنترل از بیماری های غیرواگیر به عمل آمد.