رسول پرتوی اصفهانی

 

سابقه کار :

۲۰ سال – ۶سال کارشناس ستادی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان – ۱۴ سال کارشناس ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تجارب حرفه ای و مسئولیت ها :

کارشناس برنامه کنترل ناقلین

کارشناس برنامه شهر سالم ، روستای سالم (cbi)

کارشناس برنامه بهداشت محیط در حوادث غیر مترقبه

کارشناس برنامه فوریت های سلامت محیط

کارشناس برنامه کاربرد سموم و گندزداها

کارشناس برنامه بهداشت محیط مدارس

سوابق آموزشی :

تالیف کتاب سوسری ها و روشهای کنترل

تدریس مطالب مرتبط با بهداشت محیط مطابق برنامه کاری فوق جهت دانشجویان پزشکی اجتماعی

تدریس مطالب کاربرد سموم و گند زداها و کنترل ناقلین جهت دانشجویان مقطع کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی

تدریس مطالب کاربرد سموم و گند زداها و کنترل ناقلین جهت کارشناسان بهداشت محیط شبکه های تابعه و پرسنل معاونت بهداشتی  و برخی ادارات و بیمارستانها و صنایع

تدریس مطالب کاربرد سموم و گند زداها و کنترل ناقلین و بهداشت موا د غذایی جهت آموزشگاه های بهداشت اصناف

کاربرد سموم و گند زداها و کنترل ناقلین جهت دانش آموزان

مقالات :

-بررسی تاثیر برگزاری مانور در ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی پرسنل بهداشت محیط استان اصفهان

در برابر حوادث غیر مترقبه درسالهای ۱۳۸۶و ۱۳۸۷

-بررسی و طبقه بندی شکایات بهداشت محیطی استان  اصفهان

- بررسی وضعیت بهداشت محیط وکیفیت نان های تولیدی نانوایی های شهر اصفهان

- بررسی وضعیت شاخصهای بهداشت محیط مقاطع مختلف تحصیلی مدارس روستایی استان اصفهان و مقایسه آن با استاندارد های موجود

-بررسی فاکتور های موثر در معدوم نمودن موشهای سطح شهر اصفهان با استفاده از لوله های p.v.c

 

-