برگزاری کمیته دانشگاهی ثبت سرطان

کمیته ثبت سرطان دانشگاه با حضور اعضای محترم کمیته و مدیران گروه های مختلف دانشکده علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

در این جلسه آخرین آمار سرطان کشور و استان به سمع و نظر حضار رسانده شد، همچنین آمار سرطانهای شایع استان و شهرستانهای با بروز بالا در این جلسه ارائه گردید. در پایان اعضای محترم،  در خصوص ارائه راهکار در جهت کنترل سرطانها در مناطق با بروز بالا پیشنهاداتی جهت برنامه های تحقیقاتی مرتبط ارائه نمودند.