برگزاری کارگاه کشوری مرور میدانی استقرار وتثبیت غربالگری بیماریهای متابولیک ارثی

روز چهارشنبه مورخ پانزدهم اسفند، معاونت بهداشتی اصفهان میزبان برگزاری کارگاه مرور میدانی برنامه غربالگری بیماری های متابولیک ارثی دانشگاههای مجری پایلوت برنامه مذکور سراسر کشور بود

در این کارگاه که با حضور مسئولین فنی، کارشناسان آزمایشگاههای دارای تکنولوژی MSMS و همچنین مدیرگروههای غیر واگیر و کارشناسان ژنتیک ده دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، نتایج این غربالگری و تحلیل کات اف های برنامه و وظایف سطح یک ونقش کارشناسان برنامه توضیح داده شدوبرنامه ریزیهای لازم تدوین گردید.