برگزاری اولین جلسه هماهنگی برنامه کنترل و مبارزه با سالک سال ۱۳۹۸

اولین جلسه هماهنگی برنامه کنترل و مبارزه با سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۸ با حضور مدیران و کارشناسان شهرستانهای درگیر و مرکز بهداشت استان در تاریخ  ۹۸/۱/۱۹  برگزار شد .

در این نشست ۴ ساعته،ابعاد مختلف برنامه کنترل صحرایی مخزن و ناقل بیماری،آموزش و اطلاع رسانی و بهسازی محیطی و مسائل مربوطه به همراه ابلاغ کانونهای منتخب سال ۱۳۹۸ ونکات فنی مصوب کمیته سالک استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.