برنامه های واحد بهداشت حرفه ای

 

mailمعرفی برنامه

mailاهداف برنامه

mailفرآیندهای برنامه

mailآئین نامه ها و دستورالعمل ها

mailفرمهای مربوط به هر برنامه

mailشاخص های برنامه

mailچک لیست های نظارتی برنامه

mailفرمهای آماری برنامه

mailمطالب آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

mailگزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

mailنقاط قوت و ضعف برنامه

mailاستراتژیهای برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه بهداشت كشاورزان

 

برنامه بهداشت وايمني مواد شيميائي

 

طرح بقا ( بهسازی کارگاههای قالیبافی روستائی )

 

بررسی مشاغل سخت و زیان آور

 

تيم سلامت استان

 

آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای

 

طرح ايجاد ايستگاه بهگردركارگاههاي ۲۰تا ۴۹نفر

 

طرح ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به كارگران(ايجاد خانه هاي بهداشت كارگري )