اطلاعیه محلهای موردنیاز پزشکان عمومی مشمول طرح دوره اول اردیبهشت ۱۳۹۹

 

خواهشمند است محل های موردنیاز برطبق فایل پیوست را مطالعه نمایید و در کمیسیون روز دوشنبه ۹۹/۲/۱۵ ساعت ۱۰صبح جهت انتخاب محل های موردنیاز شرکت فرمایید.ضمناً یادآوری می گردد در جلسه روز دوشنبه فرمهای انتخاب محل های موردنظر در اختیار داوطلبان قرارداده می شود و تا روز شنبه ۹۹/۲/۲۰ مهلت تحویل فرمهای مربوطه و انتخاب محل های موردنیاز می باشد.

فایل پیوست: