معرفی واحد گسترش

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

رسالت :

تأمین مالی FINANCING

پرداخت و شیوه آن (نظام های پرداخت- PAYMENT SYSTEM)

سازماندهی ارائه خدمت PROVISION

وضع مقررات و قوانین

رفتارهای گروه ذینفع

عوامل پنجگانه فوق الذکر که تحت عنوان اهرم های کنترل (CONTROL KNOB)از آنها نام برده می شود در واقع مهمترین  عواملی هستند که در ارزیابی عملکرد (PERFORMANCE)  نظام سلامت از آنان استفاده می شود. چگونگی کارکرد این عوامل در حقیقت ، سطح و میزان و کم و کیف پیامدهای سلامت (OUTCOME) را تعیین می کند .(رابرتز و همکاران)

برخی از متفکران معتقدند اگر در دوعامل این پنج عامل تغییر و تحول ایجاد کنیم و دست به اصلاح بزرگ در نظام سلامت زده ایم.

نظام سلامت دو بخش مهم و حیاتی دارند:سیستم ارائه خدمات و تامین مالی . به همین دلیل دو اصل اساسی در نظام مراقبت سلامت یکی دسترسی مردم به خدمات با کیفیت است و دوم مشارکت عادلانه مالی مردم .

این دو اصل اگر جامه عمل بپوشد نظام سلامت در حد بسیار بالایی قابل قبول است.

از اصول اساسی دیگر در نظام مراقبت سلامت:

۱-عدالت در سلامت به عنوان بخشی از توسعه با محوریت عدالت اجتماعی است.

۲-هزینه اثر بخشی بودن  خدمات مراقبت سلامت

۳-سلامت فردی و اجتماعی را به صورت عینی ارتقاء دهد.

۴- رضایتمندی بالای بیماران و جامعه را از کیفیت خدمات ایجاد نماید

۵-پایداری و ثبات دراز مدت منابع مالی با مشارکت عادلانه مالی مردم که در بالا ذکر شد حاصل شود.

در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیازهایی برای برقراری نظام سلامت وجود دارد که ابتدا عزم و اراده هماهنگ سیاسی و مدیریت ارشد استانی متناسب با ظرفیت های اجرایی مد نظر قرار می گیرد دوم اطلاعات کافی در زمینه های مختلف حوزه سلامت به منظور تحلیل درست از شرایط و وضعیت سیستم اطلاعات سلامت نیاز می باشد.

همچنین فراهم بودن اطلاعات مربوط به حسابهای سلامت ، ارزیابی هزینه – اثر بخش مداخلات مختلف خدمات سلامت (Cost Effectiveness) ، تدوین و تنظیم استراتژیهای مناسب سیستم ارائه خدمات ، طراحی نظام و الگوی مناسب تامین منابع مالی و مدیریت و تخصیص مناسب منابع مالی متناسب با استراتژی های تدوین شده ، برای ارائه نظام سلامت مناسب در استان نیاز می باشد.

گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت با همکاری و هماهنگی سایر گروهها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان تلاش می کند تا با به کارگیری موارد پیشگفت و استفاده از تعیین کننده های بهره مندی از خدمات سلامت (دسترسی – تقاضا- مقبولیت و تناسب قیمت) اهداف نظام سلامت یعنی تامین نیازها و ارتقاء سلامت مردم در همه ابعاد و معانی تعریف شده ، پاسخگویی به انتظارات و نیازهای غیر پزشکی ولی مرتبط با سلامت  و طلب سهمی عادلانه از نظر مالی از مردم را تحقق بخشد.

در راستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بعنوان متولی امر سلامتی در استان و توزیع عادلانه خدمات سلامت ، فراهم آوردن زمینه بهره مندی عادلانه از مداخله های تندرستی مهمترین اقدامی است که گروه توسعه شبکه در قالب نظام تندرستی (سلامت) می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی برای سلامت جمعیت استان انجام دهد.

 

بیانیه ماموریت:

تحقق شرایط مناسب در راستای اصفهان ۱۴۰۴ برای جمعیت تحت پوشش دانشگاه تا اینکه بخواهند و بتوانند (با دسترسی مناسب) براحتی از خدمات کامل و جامع سلامت بهره مند شود.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری:

 

۱-برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

الف:نحوه اجرا

ب: طراحی سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت       

ج: تداوم استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان

 

۲-ارتقاء ساختار شبکه های بهداشت و درمان استان

الف: انجام زمان سنجی خدمات ادغام یافته به تفکیک خانه بهداشت ، پایگاه بهداشت ، مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و دسترسی به زمان واقعی انجام برنامه های ادغام یافته در کلیه سطوح ارائه خدمت

ب: بازنگری طرحهای گسترش شبکه مبتنی بر نتایج طرح زمان سنجی خدمات

ج: دستیابی به عملکرد واحدهای نظام شبکه

د: بازنگری تشکیلات مراکز بهداشت شهرستانها و استان در تیب بندی مختلف با توجه به نیازهای واقعی مدیریتی و پشتیبانی مبتنی بر شرح وظایف و نیازهای جدید نظام شبکه

ذ: تکمیل نظام شبکه بر اساس طرح مصوب و بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزاتی مراکز و خانه ها

 

۳-برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر

الف: انعقاد تفاهم نامه سال جاری

ب: اجرای طرح ارزشیابی جامع اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی

ج: تهیه و تدوین گزارش عملکرد اجرایی برنامه

د: ترمیم حقوق پزشکان خانواده با گسترش برنامه به مناطق شهری

ذ: یکپارچه کردن بسته خدمت شهری و روستایی با توجه به تکالیف قانونی موجود

ر: تامین نیروهای کسری پزشک خانواده از طریق تزریق منابع اعتباری

ز:افزایش اعتبارات در اختیار برنامه پزشک خانوده روستایی

 

۴-بسته خدمات تیم سلامت بر اساس نیاز های مردم و با مشارکت آنها

 

۵-یکسان سازی فرمهای آماری جهت :

الف:جلوگیری از تعدد فرمهای موجود و ایجاد سردرگمی

ب: قابل ادغام شدن بسیاری از فرمها

ج: صرفه جویی در هزینه های موجود و صرفه جویی در زمان

د: تسهیل در پایش و ارزشیابی خدمات

 

۶-سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشتی استان به منظور:

ارائه داشبوردی از شاخصهای بهداشتی و یکپارچه جهت استفاده مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف نظام سلامت

دورنمای مورد نظر این سامانه عبارت است از :

مرجع اصلی گردآوری ، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی و اعلام اطلاعات ، شاخصهای بهداشت استان برای استفاده در برنامه ریزی و ....

 

۷-برنامه نرم افزاری نظام ساختارشبکهHNIS

 

۸-برنامه MPHپزشک خانواده

 

۹-برنامه MPHمدیران و کارشناسان ارشد

 

۱۰-استقرار نظام ارزیابی عملکرد سیستم ارائه خدمات بهداشتی و محاسبه بار بیماریها

الف: نیازسنجی آموزش کارکنان جهت توانمند سازی آنها که در برنامه ارزیابی عملکرد سیستم دخیل هستند.

ب: اجرای برنامه های آموزشی در راستای استقرار سیستم

ج: محاسبه ۱۰ ساله بار بیماریها

۱۱-برنامه توانمند سازی جامعه ، توسعه مشارکت های مردمی و هماهنگی بین بخشی

 

۱۲-تربیت نیروی انسانی بهورز

 

۱۳-برنامه زیج حیاتی – تجزیه و تحلیل و محاسبه روند شاخصهای مرتبط با زیج حیاتی

 

۱۴-برنامه زیج سلامت ویژه مراکز بهداشتی درمانی شهری

 

۱۵-برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

 

۱۶-مدیریت نظام پایش عدالت در سلامت بر اساس شاخصهای ۵۲ گانه

 

 

اعضاء گروه :

 

نام و نام خانوادگی :مهدی خسروی

سمت :کارشناس مسئول پزشک خانواده (مسئول برنامه های برنامه های پزشک خانواده و امور عشایر استان )

تلفن :۳۴۴۸۵۶۱۸      

ایمیل :gostareshostan@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :رسول حمامی

سمت :کارشناس مسئول طرحهای عمرانی(مسئول برنامه ساختار و بهبود استانداردفضای فیزیکی )

تلفن :داخلی (۲۵۹) ۳۴۴۷۶۰۶۰       

 ایمیل :gostareshostan@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :ایران خراجی

سمت :کارشناس مسئول امور نیروی انسانی(برنامه های تامین و توزیع نیروی انسانی اعم از طرحی ، استخدامی، و قرار دادی ......و ارتقاء کیفیت خدمات)

 

نام و نام خانوادگی :مائده زمانی

سمت :کارشناس امور  نیروی انسانی (برنامه های تامین و توزیع نیروی انسانی اعم از طرحی ، استخدامی، و قرار دادی ......و برنامه پزشک خانواده)

تلفن :۳۴۴۸۵۶۱۸          

ایمیل :gostareshostan@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :زهرا تقیان

سمت :کارشناس گروه توسعه شبکه (مسئول برنامه های منابع مصرفی ، دارو  ،فرم ها دفاترو آموزش دانشجو در عرصه ،آموزش مدیران ومعاونین شبکه های بهداشت و درمان)

تلفن :(داخلی : ۲۵۹) ۳۴۴۷۶۰۶۰

ایمیل:z_taghian@yahoo.com

   

نام و نام خانوادگی :اصغر شریف پور

سمت :کارشناس مسئول منابع فیزیکی )مسئول برنامه های  برنامه بهبود استاندارد تجهیزات و پایش و ارزشیابی

تلفن :(داخلی ۲۵۸) ۳۴۴۷۶۰۶۰

ایمیل :sharifpoor_ a@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی :مهندس عاطفه شریعت

سمت :کارشناس تجهیزات پزشکی – برنامه بهبود استاندارد تجهیزات

تلفن :(داخلی ۲۵۸) ۳۴۴۷۶۰۶۰

ایمیل :shariat.atefeh@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :هاجر مظاهری

سمت :کارشناس گروه توسعه شبکه  ( مسئول طرحهای کاربری بهداشتی درمانی   و پایش و ارزشیابی   )

تلفن :(داخلی ۲۵۶)۳۴۴۷۶۰۶۰ 

ایمیل :  mazahery_hajar@yahoo.com