previous pauseresume next

برگزاری آزمون دفاتر خدمات سلامت

بر اساس مکاتبات مرکز سلامت محیط و کار و همچنین انجمن علمی بهداشت محیط ایران، مبنی بر انتخاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت حوزه امتحانی دفاتر خدمات سلامت، در تاریخ ۹۷/۹/۲۲ این آزمون در محل دانشکده پزشکی و با حضور قریب به ۴۵۰ نفر از داوطلبین برگزار گردید. 

دومین نشست تخصصی مدیریت دیابت استان اصفهان

دومین نشست تخصصی مدیریت دیابت استان اصفهان با حضور روسا و مدیران سازمان ها و ادارات درون و برون بخشی در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۹/۲۱ در معاونت بهداشتی تشکیل گردید.

کارگاه آموزشی استخراج شاخص های سامانه سیب

کارگاه آموزشی "استخراج شاخص های سامانه سیب "ویژه مدیران مراکز بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت " استان در تاریخ ۹۷/۹/۲۲ برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان در خصوص فعالیتهای بهورزان در سامانه سیب و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی و نظارتهای مستمر مدیر و مربیان بهورزی بر سامانه سیب تاکید نمودند.

سپس مباحث مربوطه توسط مدرسین ارائه گردید وسوالات همکاران محترم پاسخ داده شد.

جلسه آموزشی بررسی ملی الگوی غذایی خانوارهای ایرانی

به منظور تعیین وضعیت تغذیه ای مردم و تامین داده های مورد نیاز برای سیاست گذاران در عرصه غذا و تغذیه ، جلسه آموزشی دو روزه "بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارها" از تاریخ ۲۱ الی ۲۲ آذرماه سال جاری با حضور پرسشگران منتخب ۱۸ شهرستان دخیل در بررسی مذکور در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

کارگاه احیا پایه کودکان

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارگاه احیا پایه کودکان  را برگزار کرد.

کارگاه" مدیریت برونسپاری خدمات در برنامه تحول سلامت و پزشک خانواده"

کارگاه" مدیریت برونسپاری خدمات در برنامه تحول سلامت و پزشک خانواده" ویژه مدیران شبکه ها و مسئولین امور مالی شبکه ها در راستای توانمند سازی مدیران در تاریخ ۹۷/۹/۲۰ با حضور معاون بهداشت و مدیران مالی ،خدمات پشتیبانی و فنی دانشگاه در معاونت بهدشتی برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS