خدمات جهت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان

 

اخبار و اطلاعیه های مشمولین طرح

 

دستورالعملهای مشمولین طرح

 

ثبت نام اینترنتی متقاضیان طرح نیروی انسانی

 

ثبت نام اینترنتی (سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)