اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال واحد مشارکت مردمی

 

 

 

اهداف برنامه عملیاتی ۳ سال گذشته :

 

 با تغییرات عمده ای که در برنامه جمعیت ادغام در گروه توسعه انجام شده است، اهداف برنامه عملیاتی سه سال گذشته را با اهداف سال جاری نمی توان مقایسه نمود.