اهداف برنامه عملیاتی ۳ سال واحد بهورزی

 

 

 

اهداف برنامه های عملیاتی سه سال گذشته :

 

*تربیت نیروی انسانی بهورز از ۸۱ در صد در سال ۱۳۸۸ به ۳/۸۸ در صد در سال ۱۳۹۲

*بهبود عملکرد مراکز آموزش بهورزی درخصوص آموزش وتربیت دانش آموزان بهورزی به ۵/۹۳ در صد

*بهبود عملکرد مراکز آموزش بهورزی با توجه به نتایج پایش مراکز آموزش بهورزی به ۸۶ در صد