برنامه بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر ۶ سال

 

 

 

معرفی برنامه

اهداف برنامه

فرآیندهای برنامه

فرمهای مربوط به برنامه

شاخص های برنامه

چک لیست های نظارتی برنامه

فرمهای آماری برنامه

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

نقاط قوت و ضعف برنامه

استراتژیهای برنامه