اهداف برنامه بهداشت هوا

 

 

- مطالعه  و بررسی  اثرات كمي و كيفي آلودگي هوا ناشي از منابع مختلف آلاینده هوا بر سلامت گروههای مختلف افراد جامعه در معرض

- مطالعه و بررسی انواع آلاینده های موثر در ايجاد شرايط گلخانه اي و روشهاي كاهش توليد آن و نيز مطالعه مواد مخرب لايه ازن و روش هاي كاهش مصرف CFCها و استفاده از مواد جايگزين و برنامه ريزي در جهت كاهش اثرات سوء مواد شیمیایی آلاینده هوا

- مطالعه و بررسي گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهاي شهرستانی در زمينه نحوه عملكرد درخصوص چگونگي انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا

- مطالعه و بررسي گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهاي شهرستانی در زمينه نحوه عملكرد درخصوص چگونگي انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا

- مطالعه به منظور تعيين انواع فعاليت هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي هوا و برنامه ريزي در اين زمينه با همکاری و هماهنگی سازمان محیط زیست استان

- مطالعه و بررسي به منظور برقراري استانداردها و ضوابط مربوط به آلودگي هوا و تعيين شاخص هاي متاثر از آلودگی هوا

- مطالعه و بررسی آخرين تكنولوژي ها و تجربيات جهاني در رابطه با كنترل آلودگي هوا

- بررسي و مطالعه به منظور استفاده از انرژي هاي پاك در فعاليت هاي صنعتي و وسائط نقليه موتوري و نيز بخش هاي تجاري و خانگي با هدف كاهش آلودگيهاي زيست محيطي

- تعيين شاخصهاي سلامت و ارزيابي اپيدميولو‍ژيك مرتبط با آلاينده های هوا و همچنين نظارت و پايش جامع آلاينده ها و ترسيم روند اثرات آن در حوزه سلامت

- همکاری در تدوين استانداردها و گسترش اطلاعات كيفي هوا براي افزايش آگاهي عموم  به منظور تغيير رفتار و اصلاح شيوه زندگي

- تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي عموم مردم در زمينه رعايت اصول  كنترل و اقدامات پيشگيرانه با تاكيد بر گروهاي حساس

- آعلام گزارش و گزارش گيري به منظور پايش و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و اقدامات کنترلی آلودگی هوا 

- همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و مدیریت حوادث و فوریت ها به منظور توسعه و تجهيز مراكز اورژانس در شرایط بحرانی آلودگی هوا

- گرد آوري اطلاعات مرتبط با آلاينده های هوا، موارد مرگ و مير و فوريتهاي پزشكي مرتبط با آن براي بيماريهاي هدف  و در نهايت آناليز وضعيت موجود و بررسي آماري و تهيه و ارسال گزارش جامع به مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع و سابر مراجع ذیربط

- ارائه راهكارهاي علمي و عملی براي تهيه طرحهاي لازم جهت مقابله با آلودگي هواي شهرها و مصون ماندن شهروندان از اثرات زيان آور در شرايط بحراني نظير پيشنهاد برقراري محدوديت هاي مقتضي در سطح استان

- تجزيه و تحليل راهکارهای مقابله با بحران هاي زيست محيطي ناشي از بلاياي طبيعي و يا حوادث غير مترقبه در رابطه با آلودگي هوا در استان به منظور تهيه گزارشات سالانه

- اجرای طرحهاي پژوهشي به منظور بهره برداري از نتايج مطالعات آنها در تصمیم گیری ها و بهبود راهکارهای اجرایی و عملیاتی کاهش اثرات آلاینده های هوا

- ارائه هشدارهاي لازم در ارتباط با آلودگي هوا و ارائه راه حل های رفع آلودگي ها از طريق اقدمات آموزشی، فرهنگي، قانوني و ...

- هماهنگي، برنامه ريزي و شرکت در جلسات، کمیته ها، سمینارها و... به منظور پیگیری امور مربوط به قوانین و آیین نامه های ملی و  بين المللي و منطقه اي كشور در زمينه آلودگی هوا

- جمع آوري اطلاعات مرتبط با آلودگي هوا (ايستگاههاي پايش، صنايع، حمل و نقل و ... ) از طريق مراجع مربوطه و تکمیل بانك اطلاعاتي آلاینده های هوای استان

- تهيه و ارائه گزارشهاي لازم از نتايج مطالعات و بررسيها و نيز گزارش ساير فعاليت هاي انجام شده به مراجع ذیربط

- پیگیری اجرای قوانین بهداشتی مربوطه جهت منابع متخلف آلاینده هوا از طریق مراجع قضایی

- همکاری در تدوين قوانين و ضوابط استاندارهاي زيست محيطي و بهداشتی در بخشهاي مختلف مرتبط با آلودگي هوا و صدا و ... و نيز تهيه دستورالعمل هاي اجرائي و راهبردي

- ارائه راهكارهاي مناسب جهت كنترل و كاهش آلودگی هوا  در سه بخش كوتاه مدت ،ميان مدت  و بلند مدت

- همکاری در تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جهت ارتقاء شاخص های سلامت و مراقبت از سلامت جامعه مرتبط با آلاینده های هوا

- شناسائی منابع آلاینده هوا و تکمیل پروفایل و بانک اطلاعاتی این منابع در سطح استان به منظور انجام اقدامات نظارتی و کنترلی مناسب

- فعالسازی کمیته های اجرائی کاهش آلودگی هوا و کمیته بهداشت هوا جهت اقدامات یکپارچه در سطح استان

- تعیین نیازهای آموزشی برای گروههای هدف در خصوص مخاطرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا                           

- روزآمد کردن دانش فنی و آگاهی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان ها،پزشکان و.. در خصوص شاخص های سلامت متاثراز آلودگی هوا و بررسی های اپیدمیولوژیکمربوطه در مناطق مختلف استان

- اطلاع رسانی و آموزش به گروه هدف در خصوص مخاطرات ناشی از استنشاق آلاینده های منتشره در هوای شهربه  منظور ارتقاء شاخص های سلامت

- ایجاد هماهنگی و تعاملات لازم به منظور نظارت بر منابع  موجود و مولد آلاینده ها در هر منطقه

- تدوین برنامه جامع استراتژیک و عملیاتی بهداشت هوا در استان با در نظر گرفتن اسناد، برنامه ها و قوانین بالادستی از جمله نقشه جامع سلامت کشور و استان، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت، برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ و ....

- استفاده از توان و پتانسیل گروهها و سازمان های غیردولتی و مجمع خیرین استان در بنامه های بهداشت هوا

- همکاری و هماهنگی با سازمان ها، ادارات، شهرداری ها و ... در اجرای برنامه های کاهش اثرات آلودگی هوا

- برگزاری مانورهای  آلودگی هوا و ایجاد آمادگی درون بخشی و برون بخشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط بحرانی 

- تدوین و انتشار بسته های آموزشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط هشدار، اضطرار و بحران آلودگی هوا