استراتژیهای آزمایشگاه آزمایشات پیش از ازدواج

 

 

 

-  انجام آزمايشات تشخيصي غربالگري تالاسمي ويژه مزدوجين

-  انجام آزمايشات PNDجهت مراقبت از مزدوجين حامل ژن تالاسمي

-  نظارت بر كليه آزمايشگاههاي انجام دهنده آزمايشات خون غربالگري پيش از ازدواج به منظور ارتقا كيفيت خدمات تشخيص آزمايشگاهي

-  يكسان سازي كليه امكانات و تجهيزات اين آزمايشگاههاي در راستاي انجام دستور العمل هاي آزمايشگاه مرجع سلامت كشور

-  مشاركت آزمايشگاههاي تحت پوشش در برنامه هاي كنترل كيفيت داخلي و ارزيابي خارجي كيفيت