متون آموزشی واحد سلامت روان

 

 

 

- پاور پوینت فرزند پروری

- ابزار پایش مدیریتی

- آموزش شناخت مواد وپیشگیری از اعتیاد ویژه آرایشگاهها و ورزشگاهها

- مقابله با استرس

- متن آموزشی بلایا ویژه آموزش پرسنل

- استرس و روش های کنترل آن

- پاور پوینت Tricyclics & tertacylics TCAS

- افسردگی (کاردانهای بهداشتی و بهورز)

- آموزش شناخت افسردگی ویژه پزشکان

- حمايـت های روانی- اجتماعی  دربلايا وحوادث غيرمترقبه ( کتابچه پزشکان عمومی )

- متن آموزشی بلایا ویژه متخصصین

- متن آموزشی بلایا ویژه مشاورین ومعلمان

- متن آموزشی بلایا ویژه کاردانهای بهداشتی

- متن آموزشی بلایا ویژه بهورزان و رابطين بهداشتی

- شرح وظایف کارشناس در بحران

- خلاصه ایی از راهنمای تعامل با رسانه ها در حوادث غیر مترقبه

- پیشگیری از خودکشی ( منبع آموزشی برای مدیران رسانه های گروهی )

- متن آموزشی پیشگیری از خود کشی برای كاركنان آموزش و پرورش

- نحوه برخورد پرسنل اورژانس با بیمار اقدام کننده به خودکشی

- پیشگیری از خودکش ( منبع آموزشی برای معلمان و اولیاء مدارس )

- راهنمای انعکاس خبر خودکشی در رسانه ها

- كتابچه راهنماي مراقبتهاي روانپزشكي در نوجوانان

- کتابچه راهنماي مراقبت هاي روانپزشکي کودکان

- شناخت افسردگی ویژه کاردان و کارشناس

- راهنمای مراقبت های روانپزشکی در بزرگسالان

- پزشک خانواده و سلامت روان

- پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد براي كاردانان و مربيان آموزش بهورزي

- راهنماي پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد ويژه پزشكان

- پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد براي بهورزان

- اختلالات اضطرابی

- نقش تغذیه در اختلالات روانپزشکی ۱

- نقش تغذیه در اختلالات روانپزشکی ۲

- ماهواره