اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

 

 

اهداف اختصاصی سال ۱۳۹۲ و میزان دستیابی به آنها:

۱-اجرای مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی در تمام شهرستانها = ۱۰۰%

۲-ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان سالمندان در بیماری آلزایمر  = ۱۰۰%

۳-ارتقاء آگاهی پرسنل توسط آزمون غیر حضوری حداقل یک آزمون = ۱۰۰%

۴- نظارت از فعالیت های شهرستان ها  ( ستاد و محیط ) ، حداقل یک بازدید در سال = ۱۰۰%

۵-اجرای تحقیقات کاربردی در خصوص سالمندان حداقل یک مورد  یا پذیرش مقاله در مجله معتبر علمی یا کنگره ها حداقل دو مورد در سال =۱۰۰%

۶-برگزاری کلاس آموزش شیوه های زندگی سالم در سالمندان در خصوص تغذیه مناسب دوران سالمندی (آموزش دیده شهر و روستا بیش از ۱۵% نسبت به سال قبل)  = ۱۰۰ %

۷-برگزاری کلاس آموزش شیوه های زندگی سالم در سالمندان در خصوص ورزش دوران سالمندی (آموزش دیده شهر و روستا بیش از ۲۰% نسبت به سال قبل)  = ۱۰۰ %

۸-پیگیری پایش و ارزشیابی نحوه ارائه مراقبت به سالمندان حداقل یک بار در سال = ۱۰۰%

۹-تهیه حداقل یک رسانه آموزشی در سال = ۱۰۰%

۱۰-هماهنگی های درون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

۱۱-هماهنگی های برون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

 

اهداف اختصاصی سال ۱۳۹۱ و میزان دستیابی به آنها:

۱-برگزاری کارگاههای استانی و شهرستانی در خصوص مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی = ۱۰۰%

۲-ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان سالمندان در خصوص برنامه تلفیقی  = ۱۰۰%

۳- نظارت از فعالیت های شهرستان ها  ( ستاد و محیط ) ، حداقل یک بازدید در سال = ۱۰۰%

۴-اجرای تحقیقات کاربردی در خصوص سالمندان حداقل یک مورد  یا پذیرش مقاله در مجله معتبر علمی یا کنگره ها حداقل دو مورد در سال =۱۰۰%

۵-برگزاری کلاس آموزش شیوه های زندگی سالم در سالمندان در خصوص تغذیه مناسب دوران سالمندی (آموزش دیده شهر و روستا بیش از ۱۵% نسبت به سال قبل)  = ۱۰۰ %

۶-برگزاری کلاس آموزش شیوه های زندگی سالم در سالمندان در خصوص ورزش دوران سالمندی (آموزش دیده شهر و روستا بیش از ۲۰% نسبت به سال قبل)  = ۱۰۰ %

۷-پیگیری پایش و ارزشیابی نحوه ارائه مراقبت به سالمندان حداقل یک بار در سال = ۱۰۰%

۸-تهیه حداقل یک رسانه آموزشی در سال = ۱۰۰%

۹-هماهنگی های درون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

۱۰-هماهنگی های برون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

۱۱-برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایشهای استانی و شهرستانی به مناسبت روزجهانی سالمند= ۱۰۰%

 

اهداف اختصاصی سال ۱۳۹۰ و میزان دستیابی به آنها

۱-ارتقاء سطح آگاهی پزشکان سالمندان با برگزاری کارگاه های طب سالمندان حداقل دو کارگاه در سال = ۱۰۰%

۲-ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان سالمندان در خصوص شیوه های زندگی سالم  با برگزاری حداقل یک کارگاه در سال = ۱۰۰%

۳- نظارت از فعالیت های شهرستان ها  ( ستاد و محیط ) در حد نیاز = ۱۰۰%

۴-اجرای تحقیقات کاربردی در خصوص سالمندان حداقل یک مورد  یا پذیرش مقاله در مجله معتبر علمی یا کنگره ها حداقل دو مورد در سال =۱۰۰%

۵-برگزاری کلاس آموزش شیوه های زندگی سالم در سالمندان در خصوص تغذیه مناسب دوران سالمندی (آموزش دیده شهر و روستا بیش از ۲۰% نسبت به سال قبل)  = ۱۰۰ %

۶-برگزاری کارگاههای استانی در خصوص ورزش دوران سالمندی برای کلیه پرسنل ستادی = ۱۰۰%

۷-برگزاری کارگاههای ورزش دوران سالمندی برای پرسنل در شهرستانها ۵۰% = ۱۰۰%

۸-برنامه ریزی برای  شروع آموزش ورزش سالمندان در مناطقی که آموزش تغذیه به اتمام رسیده است =۱۰۰%

۹-پیگیری پایش و ارزشیابی نحوه ارائه مراقبت به سالمندان حداقل یک بار در ۶ ماه = ۱۰۰%

۱۰-تهیه حداقل یک رسانه آموزشی در سال = ۱۰۰%

۱۱-هماهنگی های درون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

۱۲-هماهنگی های برون بخشی حداقل یک مورد در سال=۱۰۰%

۱۳-برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایشهای استانی و شهرستانی به مناسبت روزجهانی سالمند= ۱۰۰%