استراتژیهای برنامه ارزیابی جامع خدمات سلامت میانسالان

 

راهبردهای دستیابی به اهداف کلی :

·   روز آمد کردن برنامه های سلامت

·   ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

·   گسترش دسترسی به محیط های حامی تحرک و ورزش همگانی

·   تمرکز بر محیط های شغلی در ارائه خدمات بهداشتی

·   افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های سلامت

·   توسعه ارائه خدمات

·   آموزش و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم