اهداف برنامه خدمات جامع سلامت میانسالان

 

اهداف کلی :

·   افزایش امید زندگی

·   کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر

·   پوشش همگانی خدمات سلامت با تأکید بر مراقبتهای اولیه

 

اهداف کمی :

·   كاهش ميزان مرگ ۳۰ تا ۷۰ سال به مقدار ۱۰% تا پایان برنامه ششم

·   كاهش شيوع فعاليت بدني ناكافي در افراد ۳۰ سال و بالاتر به ميزان حداقل ۵% تا پايان برنامه ششم

·   بهبود شیوه زندگی در  زنان و مردان میانسال به میزان ۱۰ درصد تا پایان برنامه

·   بهره‌مندی حداقل ۹۰ درصد جمعیت تحت پوشش از مراقبت‌های اولیه سلامت

 

راهبردهای دستیابی به اهداف کلی :

·   روز آمد کردن برنامه های سلامت

·   ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

·   گسترش دسترسی به محیط های حامی تحرک و ورزش همگانی

·   تمرکز بر محیط های شغلی در ارائه خدمات بهداشتی

·   افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های سلامت

·   توسعه ارائه خدمات

·   آموزش و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم