استراتژیهای برنامه سلامت روان

 

 

برنامه های استراتژیک واحد :

 

-         توسعه برنامة ادغام بهداشت روان در نقاط روستایی استان

-         ارتقاء برنامة ادغام بهداشت روان در نقاط شهری استان

-         توسعه آموزش مهارتهای زندگی

-         توسعه آموزش مهارتهای فرزند پروری

-         توسعه برنامه پیشگیری از افسردگی واضطراب در

-         بارداری و پس از بارداری

-         اجرای سند سیاست سلامت روان ارسالی از اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت