نقاط قوت و ضعف برنامه های سلامت روان

 

 

نقاط قوت برنامه ها

·         حمايت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي از برنامه سلامت روان

·         وجود زیر ساخت نسبی مرتبط

·         وجود همكاري واحدهای بهداشتی درون بخشی

·         وجود نظام ثبت ۵ دسته بیماری های روانی در مناطق روستایی

·         امكان بازآموزي كاركنان در رده هاي مختلف

·         وجود برنامه در زمينه سطح بندي خدمات سلامت رو ا ن

·         وجود تيم پزشك خانواده در مناطق روستايي

·         امكان انجام پايش و ارزشيابي مراكز بهداشتي و درماني

·         وجود اهرم هاي تشويق و تنبيه مديريتي

·         امكان آموزش گروه های هدف در مراکز درون سازمانی وبرون سازمانی(از کودکی تا سالمندی)

·         فعال شدن حاكميت باليني در سيستم ارائه خدمات

·         امكان انجام پژوهش و وجود نتايج طرح هاي تحقيقاتي

·         امكان بهره مندي از خدمات مراقبتي، درماني و مشاوره اي در کلینیک های دولتی وخصوصی

·         وجود محتوی آموزشی استاندارد سلامت روان

·         اجرای پایلوت طرح ایمز در استان اصفهان

·         وجود حمایت گروه های آموزشی مرتبط با روانپزشکی

·         وجود نظام ثبت موارد اقدام به خود کشی ومنجر به فوت

·         ادغام خدمات سلامت روان در نظام بهداشتی در مناطق روستایی

·         وجود پزشک دوره دیده در ده شهرستان استان

                                        

                                         نقاط ضعف برنامه ها

·         كمبود نيروي پرسنلي مرتبط (ستادی و محیطی)

·         زیر ساخت ناکافی (چارت سازمانی ،منابع مالی ،فضای فیزیکی،تجهیزات)در سیستم بهداشتی

·         ضعف دانش، مهارت و نگرش پرسنل شاغل (در تمام رده هاي شغلي اعم از بهورز، كاردان، كارشناس، پزشك و متخصص)

·         ثابت نبودن نيروهاي پرسنلي

·         ضعف سواد سلامتي(آگاهي و نگرش و عملكرد)  خانواده ها در زمينه هاي مرتبط

·         بالا بودن حجم فعاليت نيروهاي محيطي  وستادی

·         فقدان برنامه سلامت رواندر مناطق شهری

·         ضعف كيفي مراقبت هاي انجام شده در بخش دولتي و خصوصي

·         فقدان نظام پايش و ارزشيابي مراکز خصوصی

·         ضعف در نظام پايش و ارزشيابي مراکز دولتی

·         فقدان  استاندارد سازی خدمات در بخش خصوصی

·         ضعف در  استاندارد سازی خدمات در بخش دولتی

·         استفاده ناكافي از اهرم هاي تشويق و تنبيه (براي ارائه دهندگان خدمت و خانواده ها)

·         ضعف سيستم اطلاع رساني و گزارش دهي

·         حساس نبودن متخصصين ساير رشته ها نسبت به تشخیص و پیگیری درمان بیماری های روانی در مراجعین

·         ناكافي بودن آشنايي كادر آموزشي و فارغ التحصيلان علوم پزشكي با سيستم سلامت و  پروتكل هاي اجرايي و شرح وظايف

·         مبهم بودن نحوه مشاركت بخش خصوصي در برنامه هاي بهداشتي

·         انجام خدمات مشاوره ورواندرمانی توسط پرسنل غیر مرتبط در داخل سیستم بهداشتی

·         هزینه بالای خدمات مشاوره در داخل سیستم بهداشتی

·         عدم هم خوانی سیستم گزارش دهی بیماران روانی با تقسیم بندی تشخیصی علمی

·         ضعف نظام ارجاع

·         عدم وجود مددکار در سیستم بهداشتی