شاخص برنامه های سلامت روان

جدول وضعیت شاخص هاي مرتبط با برنامه ها  در شش ماهه اول ۹۲ سال ۱۳۹۲

نام شاخص*

واحد

 اندازه گیری

مقدار

معیار استاندارد/ مقدار مطلوب

آموزش مهارت های زندگی ویژه ۱۳-۷ سال

درصد

۶۲۹۲۳۸/۷۶۵= ۰.۱۲%

۵%استانی

آموزش مهارت های زندگی ویژه ۲۰-۱۴ سال

درصد

۴۴۷۸۵۱/۱۷۲۴= ۰.۳۸%

۵%استانی

آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگسالان

درصد

۳۹۰۶۱۹۷/۱۳۸۶۲=۰.۳۵%

۵%استانی

آموزش مهارت های فرزندپروری ویژه والدین دانش آموزان ابتدایی

درصد

۳۶۸۸۴۶/۶۳۶۲= ۱.۷۲%

۵%استانی

آموزش حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث ویژه کل جمعیت استان بالای ۱۵ سال

درصد

۴۳۵۴۰۴۸/۳۶۲۱= ۰.۰۸۳%

۱%استانی

آموزش پیشگیری از خودکشی ویژه جمعیت ۲۵-۱۵ سال

درصد

در حال محاسبه

۵%استانی

آموزش شناخت مواد ویژه دانش آموزان دبیرستان

درصد

-

۵%استانی

آموزش شناخت مواد ویژه  والدین دانش آموزان دبیرستان

درصد

-

۵%استانی

تعداد بیماران موجود  تحت پوشش کل شهری

در هزار

۳۴۴۹۰۱/۲۸۱۲=۸.۱۵

-

تعداد بیماران موجود  تحت پوشش کل روستایی

در هزار

۵۵۰۴۴۸/۸۳۹۴= ۱۵.۲۴

۲۰در هزار

تعداد بیماران موجود  تحت پوشش کل استانی

در هزار

۸۹۵۳۴۹/۱۲۴۶۴= ۱۳.۹۲

-

 

 

جدول وضعیت شاخص هاي مرتبط با برنامه ها در سال ۱۳۹۲

نام شاخص*

واحد

 اندازه گیری

مقدار

معیار استاندارد/ مقدار مطلوب

تعداد بیماران جدید شناسایی شده تحت پوشش کل شهری

در هزار

۳۴۴۹۰۱/۳۷۳= ۱.۰۸

-

تعداد بیماران جدید شناسایی شده تحت پوشش کل روستایی

در هزار

۵۵۰۴۴۸/۱۵۰۷= ۲.۷۳

-

تعداد بیماران جدید شناسایی شده تحت پوشش کل استانی

در هزار

۸۹۵۳۴۹/۸۹۳= ۰.۹۹

-

تعداد ویزیت بیماران توسط پزشک سطح ۳ بهداشت روان به نسبت تعداد بیماران موجود  تحت پوشش کل استان

درصد

۸۹۵۳۴۹/۴۲۱۷= ۰.۴۷

-

تعداد ویزیت بیماران توسط کارشناس بهداشت روان به نسبت تعداد بیماران موجود  تحت پوشش کل استان

درصد

۸۹۵۳۴۹/۵۰۶۶= ۰.۵۶

-

شاخص موارد اقدام به خودکشی  به نسبت کل جمعیت استان

درصدهزار

۴۳۸۶۵۷۰/۷۴۰۹= ۹۰/۱۶۸شاخص مربوط به سال ۹۱ می باشد

-

آموزش  خانوار بالای ۱۵ سال  جمعیت روستایی

درصد

۲۸۵۷۹۲/۴۴۲۷۱= ۱۵.۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد  واحد سلامت روان به صورت شش ماهه محاسبه می گردد لذا عملکرد شش ماهه دوم در حال محاسبه و تکمیل است