اهداف برنامه های سلامت روان

 

 

اهداف برنامه های ادغام بهداشت روان

 

اهداف کلی:

۱ –توسعه و ارتقاء سیاست های سلامت روان

۲- افزایش آگاهی و توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه سلامت روان

۳- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی در جامعه

۴- توسعه منابع در حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

۵-کاهش شیوع بیماری افسردگی

 

اهداف اختصاصی:

۱-افزایش شاخص بیماران تحت مراقبت برنامه ادغام بهداشت روان به میزان ۵% بیشتر از وضعیت موجود سال قبل در  سطح استان

۲-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره دبستان و دبیرستان) در سطح شهرستان

۳-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره دوم دبستان) در سطح شهرستان

۴-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره اول و دوم دبیرستان) در سطح شهرستان

۵-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از معلمان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

۶-آموزش مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به ۱% والدین کودکان دبستانی

۷-آموزش غیرحضوری مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به۳۰% معلمان کودکان دبستانی

۸-تهیه یک بسته آموزشی به منظور دسترسی آسان پزشکان به درمان های دارویی اختلالات روانپزشکی با عنوان "درمان دارویی اختلالات روانپزشکی"

۹-آموزش ۱۰۰% پزشکان  سطح ۳ در زمینه سایکوفارماکولوژی اختلالات خلقی

۱۰-اجرای مدل سلامت اجتماعی در یک محله از استان اصفهان در سه مرحله اصلی (آماده سازی-  شناخت –  اجراو ارزشیابی)

 

اهداف برنامه های حمايت هاي رواني- اجتماعي در بلايا و حوادث غيرمترقبه

 

اهداف کلی:

۱ –توسعه و ارتقاء سیاست های سلامت روان

۲- افزایش آگاهی و توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه آمادگی در بلایا

۳- افزایش آگاهی و توانمندسازی تیم سلامت روان در زمینه آمادگی در بلایا

۴- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی در جامعه

۵- توسعه منابع در حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

۶-کاهش شیوع اختلالات روانپزشکی پس از بحران

 

اهداف اختصاصی:

۱- تدوین کوریکولوم های آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا ویژه ۵ گروه هدف

۲- آموزش ۳۰ % از پرسنل آموزش و پرورش در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا به صورت غیر حضوری و یک مجوز ضمن خدمت

۳- برگزاری ۶۰ دقیقه برنامه آموزشی در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا از طریق صدا و سیمای استان

۴- تهیه ۲ متن آموزشی در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و چاپ در نشریات استانی

۵- اجرای یک مانور دور میزی بلایا ویژه کارشناسان مسئول سلامت روان

۶-  آموزش ۱% جمعیت عمومی استان در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا

۷ - تهیه چک لیست پایش جلسات آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا

 

اهداف برنامه های پیشگیری از خودکشی

 

اهداف کلی:

۱ –توسعه و ارتقاء سیاست های سلامت روان

۲- افزایش آگاهی و توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه سلامت روان

۳- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی در جامعه

۴- توسعه منابع در حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

۵-کاهش شیوع بیماری افسردگی

۶-کاهش موارد اقدام به خودکشی و منجر به فوت

 

اهداف اختصاصی :

۱-آموزش ۱۰۰% پزشکان  سطح ۳ در زمینه سایکوفارماکولوژی اختلالات خلقی

۲- آموزش ۱۰۰% پرسنل تیم سلامت روان در زمینه پیشگیری از خودکشی

۳-آموزش ۱۰۰% پرسنل مبارزه با بیماری ها در زمینه پیشگیری از خودکشی

۴- آموزش شناخت افسردگی و راههای پیشگیری از آن به ۱% جمعیت ۲۵-۱۵ سال

۵- آموزش شناخت اختلالات اضطرابی به ۱% جمعیت ۲۵-۱۵ سال

۶-  غربالگری ۱۰۰% مادران باردار و پس از زایمان در زمینه اختلالات روانی – رفتاری

۷- آموزش استرس و روش های کاهش آن به ۵۰% پرسنل خدماتی در سطح استان

۸-  آموزش پیشگیری از خودکشی به ۳۰% پرسنل معاونت بهداشتی استان

۹-  آموزش مهارت های فرزند پروری به ۱ % والدین دارای کودک۱۲-۶ سال 

۱۰-  انجام یک طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی میزان شیوع موارد اقدام به خودکشی در استان در سال ۹۲" 

۱۱- انجام یک طرح پژهشی با عنوان "ارزشیابی برنامه غربالگری اختلالات روانی رفتاری در مادران باردار استان اصفهان در سال ۹۱"

۱۲-  تهیه یک بسته آموزشی به منظور دسترسی آسان پزشکان به درمان های دارویی اختلالات روانپزشکی با عنوان "درمان دارویی اختلالات روانپزشکی"

 

اهداف برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد

 

اهداف کلی :

۱- توسعه آموزش مهارتهای زندگی

۲ – توسعه آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

۳ – توسعه آموزش مهارتهای فرزند پروری

۴- اجرای برنامه های محوله از اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت

 

اهداف اختصاصی:

هدف اختصاصی شماره ۱:  آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان به استناد تفاهم نامه فی مابین (بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۲: آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از دانش آموزان دوره دوم دبستان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۳: آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۴: آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از معلمان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۵: آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از معلمان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۶:  آموزش ضمن خدمت ۳۰% کارکنان شاغل در آموزش و پرورش در خصوص شناخت مواد اعتیاد آور و عوارض ناشی از آن(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۷:  آموزش مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به  ۱%  والدین کودکان دبستانی(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۸:  آموزش غیر حضوری مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به۳۰% معلمان دوره دبستان (بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۹:  آموزش شناخت مواد به ۱% والدین دانش آموزان دبیرستانی(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۱۰:  آموزش شناخت مواد به ۱% دانش آموزان دوره دوم متوسطه(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۱۱:  آموزش شناخت مواد به متصدیان آرایشگاهها(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره ۱۲:  آموزش شناخت مواد به متصدیان ورزشگاهها(بر اساس نقشه جامع)

هدف اختصاصی شماره۱۳:  پخش ۱۱ قسمت ۲۰ دقیقه ای فرزند سالم در راستای ارتباط با نوجوانان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در صدا و سیما ی استان اصفهان

هدف اختصاصی شماره۱۴:  انجام یک طرح تحقیقاتی در زمینه شیوع سوء مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

هدف اختصاصی شماره۱۵:  ارزشیابی طرح آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان مقطع دوره دوم دبیرستان مدارس شهر (استان) اصفهان

هدف اختصاصی شماره۱۶:تهیه یک بسته آموزشی با عنوان"ارتقائ کیفیت روابط بین فردی در راستای پیشگیری از اعتیاد" ویژه رانندگان وسایل سنگین