گزارش پیشرفت برنامه باروری سالم

 

 

جدول درصد پیشرفت برنامه خدمات باروری سالم در سال ۹۲

 

- فعالیتهای مداخله ای :           ۸۵%

- فعالیتهای جاری :                   ۹۲ %

- کل :                                     ۸۶%

 

تعداد فعالیتهای مداخله ای ۴۸ مورد که ۷ مورد آن انجام نشده است .

تعداد فعالیتهای جاری ۵۰ مورد که ۶ مورد آن انجام نشده است .

 

علت عدم انجام :

- تغییر سیاست های جمعیتی

- عدم پرداخت اعتبارات از سوی دانشگاه و وزارت متبوع