اهداف برنامه باروری سالم

 

 

اهداف برنامه سال جاری :

هدف کلی : افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت از ۱/۵ به ۲/۵