گزارش پیشرفت آزمایشگاه دیابت

 

 

حوزه خدمات:

 با توجه به عدم تامین منابع مالی به منظور شناسایی افراد جدید در جمعیت تحت پوشش روند برنامه غربالگری کند شده و مجموع خدمات آزمایشگاهی معطوف به بیماران دیابتی غربالگری شده گیرنده خدمت می باشد.

 

حوزه کیفیت خدمات:

با توجه به پایش ماهیانه جوابهای کنترل کیفی بصورت حضوری با مسئول بیوشیمی کلیه آزمایشگاههای استان کنترل کیفی داخلی به نحو مطلوب ارزیابی شد، اما به علت کمبود منابع مالی آزمایشگاهها در ارزیابی خارجی کیفیت مشارکت نداشته و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است. در کل در حوزه کیفیت خدماتنسبت به سال گذشته با افزایش کمی بیشتری همراه بوده اما در راه رسیدن به استانداردهای مطلوب نیاز به برنامه ریزی وتلاش بیشتر می باشد.

 

حوزه آموزش:

-          برگزاری کارگاه يك روزه تئوری در خصوص کنترل کیفی ابزار پایه ، تجهیزات و تست های آزمایشگاهی جهت شهرستانها

-          برگزاری کارگاه تئوری در خصوص کنترل کیفی ابزار پایه ، تجهیزات و تست های آزمایشگاهی جهت آزمایشگاههای شهر اصفهان در مركز شماره دو

-          تهیه محلولها و مواد لازم جهت کالیبر کردن تجهیزات پایه مورد استفاده آزمایشگاهها

-          برگزاری کارگاه عملی در خصوص کنترل کیفی ابزار پایه ، تجهیزات در ۵ گروه

-          آموزش برنامه نرم افزاری کنترل کیفی آزمایشگاه مرجع سلامت جهت ثبت و تحلیل تستهای بیوشیمی در ۵ گروه

-          پایش ماهیانه جوابهای کنترل کیفی بصورت حضوری با مسئول بیوشیمی کلیه آزمایشگاههای استان در ۵ گروه

 

*برگزاری کارگاههای مذکورجهت افزایش اطلاعات علمی و فنی کارکنان در خصوص ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی لازم و ضروری بوده، لیکن با توجه به حجم زیاد و به روز شدن مطالب استمرار در سالهای بعد جهت ماندگاری مطالب لزوم دارد.