چک لیست های برنامه آموزش بهورزی و تیم سلامت

 

 

- ابزارهای پایش برنامه آموزش سلامت در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات بهداشت مدارس در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات بهداشت محیط در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات بهداشت محیط در خانه بهداشت ۹۳

- ابزارهای پایش خدمات بیماریهای واگیر و غیر واگیر در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات ایمن سازی در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات کودک سالم - مانا خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات مشارکت مردمی در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات سلامت روان در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات شناسایی جمعیتی جغرافیایی روستا در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش برنامه بهبود تغذیه جامعه در خانه بهداشت

- ابزارهای پایش خدمات سلامت میانسالان در خانه بهداشت

- چک لیست پایش برنامه سالمندان از مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت

- اصلاحیه دستور العمل ابزارهای پایش خانه بهداشت

- پایش واحد ارائه خدمات سبا

- چک لیست پایش و ارزشیابی کلی خانه های بهداشت

- چک لیست واحد آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

- چک لیست واحد آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت ( برنامه آموزش و بازآموزی تیم سلامت )

- چک لیست کارآموزی پایه اول دانش آموزان بهورزی

- چک لیست فعالیتهای مربوط به فرآیند تربیت دانش آموزان بهورزی

- ابزارپایش وارزشیابی بهورزی در برنامه پایش

- چک لیست پزشک خانواده آموزش بهورزی

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر مبارزه با بیماریها در برنامه درمانهای ساده علامتی و کمکهای اولیه

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر مبارزه با بیماریها

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت حرفه ای

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت خانواده

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت مدارس

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر مبارزه با بیماریها در برنامه سلامت روان

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت محیط

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت خانواده در برنامه مشارکت مردمی

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر در برنامه آموزش سلامت

- چک لیست کاردانها و کارشناسان ناظر در برنامه بهبود تغذیه

- فرم های جمع بندی نتایج ابزارهای پایش ناظرین

- فرم های گزارش نتایج ابزارهای پایش ناظرین

-