استراتژیهای برنامه آموزش بهورزی و تیم سلامت

 

 

۱-جلب همکاری شورای اسلامی و دهیاری جهت معرفی داوطلبان کارآمد جهت شغل بهورزی

۲-گزینش نیروی بهورز با انجام آزمون های ورودی

۳-پیگیری تخصیص بودجه مورد نیاز مراکز تربیت کننده دانش آموز بهورزی

۴-تعامل با واحدهای فنی جهت معرفی کارشناسان مجرب و علاقمند به آموزش تحت عنوان مربی

۵-توانمندی مدیران ومربیان مراکزآموزش بهورزی( همکاری درراه اندازی دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش جامعه نگر ویژه مدیران و مربیان آموزش بهورزی )

۶- همگون سازي طرح درس مربيان مراكزآموزش بهورزي

۷-تهیه متون آموزشی بهورزان ودانش آموزان بهورزی( ادامه بلایا-ادامه بیماریهای غیرواگیر با تاکید بربیماریهای قلبی عروقی وفشارخون بالا –ادامه آموزش سلامت )

۸-آموزش مدیران بهورزی جدیدالورود در خصوص آیین نامه بهورزی و شرح وظایف بهورزی و...با توجه به نیاز سنجی انجام شده

۹-برگزاری دوره های آموزشی بهورزان به صورت الکترونیکی با تأکید بر بیماریهای فشار خون بالا و بیماریهای روانی عصبی و بیماریهای واگیر

۱۰-تهیه محتوای آموزشی مورد نیاز بهورزان و مربیان به صورت الکترونیکی در صورت تأمین اعتبار

۱۱-آموزش پزشکان خانواده (  دوره های مدون پزشکان خانواده شهری- mphپزشک خانواده )

۱۲-آموزش الکترونیکی پزشکان خانواده ( مدیریت سلامت-مدیریت عوامل خطرزای سلامت )

۱۳-برگزاری دوره های آموزشی جهت مدیران ومربیان مراکزآموزشی بهورزی ( روش تحقیق-روشهای نوین وموثرآموزش تیم سلامت درحیطه های مختلف- ارزشیابی آموزشی- spss) در صورت تأمین اعتبار

۱۴-تهیه الگوی طراحی آزمون و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جهت مربیان مراکز آموزش بهورزی

۱۵-برگزاری آموزش الکترونیکی الگوی طراحی آزمون وارزشیابی پیشرفت تحصیلی-کارکردهای پزشک خانواده-مدیریت سلامت-نظام ارائه خدمات سلامت ومراقبتهای مدیریت شده )طراحی و ارزشیابی برنامه های سلامت –اصول مدیریت مصرف ) جهت مدیر و مربیان بهورزی ،کارشناسان گسترش ، مدیر و معاون شبکه

۱۶-همکاری باواحدهای فنی جهت اجرای دوره های آموزش ( فنی تخصصی ) جهت مربیان

۱۷-برگزاری کمیته آموزش ومدیریت برنامه های آموزشی شهرستانها

۱۸-اصلاح وبازنگری ابزارهای پایش و ارزشیابی خانه های بهداشت ( باتوجه به برنامه های جدید درصورت لزوم )

۱۹-اصلاح وبازنگری ابزارهای پایش و ارزشیابی کاردانهای ناظر( باتوجه به برنامه های جدیدو درصورت لزوم )

۲۰-اصلاح وبازنگری ابزارهای پایش و ارزشیابی مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی تیم سلامت

۲۱-خود ارزیابی ( خود کنترلی خود هدایتی ) مراکز آموزش بهورزی با استفاده از ابزار پایش مراکز آموزش بهورزی