اهداف برنامه آموزش بهورزی و تیم سلامت

 

 

اهداف کلی:

-  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت

-بهبود كيفيت خدمات سلامت در جامعه روستايي و بعضاً جامعه شهری ( آموزش و بازآموزی تیم سلامت)

 

اهدف اختصاصی:

۱- تربیت نيروي انساني مورد نیاز خانه های بهداشت از ۳/۸۸ در صد در سال ۹۲ به ۱/۹۲ در صد در سال۹۵

۲- بهبود عملکرد مراکزآموزش بهورزی درخصوص آموزش وتربیت دانش آموزان بهورزی از ۵/۹۳ در صد در سال ۹۲ به ۹۴ در صد در سال۹۳

۳-ارتقاء عملکرد مراکز آموزش بهورزی با توجه به نتایج پایش مراکز آموزش بهورزی از ۸۶ در صد در سال ۹۲ به ۸۷ در صد در سال ۱۳۹۳

۴-ارتقاء بازآموزی بهورزان به میزانی که میانگین نمره بازآموزی عملکردی بهورزان ۵ در صد افزایش یابد و حداقل ۷۰ در صد بهورزان پایش گردند .

۵-ارتقاء دانش بهورزان به میزانی که میانگین نمره بازآموزی آنها ۷۵ در صد باشد .

۶-ارتقاء دانش مدیران و مربیان مراکز آموزش بهورزی به میزانی که میانگین امتیاز بازآموزی آنها ۷۵ در صد باشد .

۷- ارتقاء دانش وعملکرد کاردانهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها به میزانی که میانگین ارتقاء نمره بازآموزی ناظرین ۳۰% افزایش یابد و نمره ابزارهای پایش آنها نیز ۵% افزایش یابد .

۸-ارتقاء دانش پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها به میزانی که میانگین ارتقاء امتیاز بازآموزی آنها ۳۰ در صد افزایش یابد .

۹-ارتقاء دانش پرسنل جدیدالورود به میزانی که ارتقاء نمره آموزش آنها ۱۵ در صد باشد .