نقاط قوت و ضعف برنامه مشارکت مردمی

 

 

نقاط قوت:

*    الکترونیکی شدن آموزش رابطین بهداشتی

*     دسترسی به اینترنت و اطلاعات بروز رابطین

*     وجود سیستم نظارتی دقیق

*     اولویت بندی عناوین آموزشی بر اساس نیازسنجی

*     همکاری مطلوب پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

*     همکاری مطلوب بهورزان در خانه ها بهداشت

 

نقاط ضعف:

*     عدم وجود اعتبارات کافی

*     نداشتن ساختار نیروی انسانی در محیط

*     کمبود فضای فیزیکی آموزش در مراکز

*     حجم زیاد شرح وظایف کاردان های بهداشتی

*     کافی نبودن اطلاع رسانی برنامه در بین مردم