استراتژیهای برنامه مشارکت مردمی

 

 

۱.      ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان بهداشت

۲.      ارتقاء سطح مشارکت رابطان بهداشت

۳.      ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی

۴.      ارتقاء سطح ارتباطات و انگیزه رابطان بهداشت

۵.      سنجش و برنامه ریزی ساختار مشارکت مردمی