اهداف برنامه مشارکت مردمی

 

 

اهداف کلی:

ارتقاء سطح سلامتی جامع از طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت

 

اهداف اختصاصی:

۱.     ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان شهری با افزایش ۳% تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۲.     ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان روستایی با افزایش ۲% تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۳.   ارتقاء سطح کمی برنامه داوطلبان متخصص به ۵ پروژه در شهرستان های اصفهان۱ و ۲ و ۲ پروژه در سایر شهرستان ها

۴.     ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی با برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی

۵.     ارتقاء سواد بهداشتی ساکنان محلات در خصوص خودمراقبتی با اجرای برنامه خودمراقبتی