معرفی برنامه واحد مشارکت مردمی

 

سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه و بخش های توسعه برای حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت برای همه لازم است.

چگونگی و نوع مشارکت جامعه در روند فعالیت های بهداشتی ابتدا در سطح پایین و فقط در سطح شرکت در همایش ها و گردهمایی ها آغاز می شود ولی به معنای جریان یکسویه ی آگاهی بخشیدن به جامعه و درگیر نشدن جامعه می باشد. لازمه ی توسعه پایدار سلامت درون جامعه، مشارکت جامعه در سطوح بالاتر یعنی تصمیم گیری، اختیار و... می باشدو این موضوع در پایان دهه ی ۶۰ با انگیزه ی حل مشکلات بهداشتی با ارائه طرح رابطان بهداشت در حاشیه شهرها آغاز و به تدریج در کل کشور همگانی شد و این یعنی مشارکت واقعی جامعه و دو سویه بودن ارتباط از طریق رابطان بهداشتی و گرفتن آموزش و انتقال آن به مردم و گرفتن مشکلات از جامعه و انتقال آن به سازمان های ذیربط می باشد.