معرفی برنامه بهداشت حرفه ای و طب کار

 

 

دستورالعمل اجرایی: انجام آزمایشهای مربوط به معاینات سلامت شغلی در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون کار در خصوص انجام معاینات سلامت شغلی و آزمایشات پزشکی مربوطه توسط کارشناسان مرکز سلامت محیط و کار و آزمایشگاه مرجع سلامت تهیه گردیده است.

 

مراحل انتخاب و شرایط کاری آزمایشگاه های همکار معاینات سلامت شغلی:

-هیاتی متشکل از رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان و بهداشت و مدیر گروه بهداشت حرفه ای و طب کار معاونت بهداشتی سالیانه فهرست آزمایشگاه های داوطلب همکاری با طرح را تهیه نموده و بر اساس موارد تعیین شده در ضوابط انتخاب آزمایشگاه همکار معاینات سلامت شغلی آنها را ارزیابی، انتخاب و نظارت فنی نمایند.

-لیست تائید شده آزمایشگاه های منتخب همکار معاینات سلامت شغلی دارای مجوز، به واحد بهداشت حرفه ای و طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه ابلاغ می گردد. این لیست توسط واحد مربوطه دراختیار کلینیک های طب کار انجام دهنده معاینات سلامت شغلی و واحدهای کاری قرار می گیرد.

-کلینیک های طب کار انجام دهنده معاینات سلامت شغلی بر اساس ملزومات قرار داد آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی ، از لیست آزمایشگاهای مورد تایید، آزمایشگاه همکار را انتخاب کرده و جهت عقد قرارداد، آزمایشگاه مذکور را جهت بازدید و ارزیابی به واحد بهداشت حرفه ای و طب کار و نیز گروه امور آزمایشگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه معرفی می نماید.

-گروه آزمایشگاه های معاونت بهداشتی پس از بازدید و تنظیم چک لیست ، در صورت احراز صلاحیت (الزامات استاندارد ،فضا ، تجهیزات، نیروی انسانی،سقف پذیرش و...)، آزمایشگاه منتخب را جهت عقد قرارداد به کلینیک های طب کار انجام دهنده معاینات سلامت شغلی معرفی می نماید. بدیهی است آزمایشگاه منتخب موظف است یک نسخه از قرارداد به انضمام فیش واریزی ۵% از آزمایشات مربوطه را به حساب معاونت بهداشتی واریز و مجوز انجام آزمایشات طب کار را از گروه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی دریافت نماید.

-آزمایشگاه ها بدون اخذ درخواست پزشکان دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی مجاز به انجام آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی نبوده و مسئولیت درخواست یا عدم درخواست آزمایش با پزشک معاینه کنننده خواهد بود.

-آزمایشگاه همکار ملزم است خدمات ارائه شده و تاریخ آن را به گروه آزمایشگاه و واحد بهداشت حرفه ای و طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه ارسال نماید.

-آزمایشگاه همکار معاینات سلامت شغلی مکلف است بر اساس نظام جامع اطلاعات آماری سلامت شغلی کشور، کلیه اطلاعات آزمایش های انجام شده را حداقل به مدت دو سال حفظ نموده و بر اساس فرمت و زمانبندی درخواستی گروه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی اطلاعات مربوطه را ارسال نماید.

-نمونه گیری فقط توسط آزمایشگاه همکار انجام شده و آزمایشگاه های اقماری اجازه نمونه گیری و ارسال نمونه را ندارند.

-در صورت اثبات تخلف از هر یک از موارد مندرج در دستورالعمل، آزمایشگاه طرف قرارداد، از لیست آزمایشگاه های همکارمعاینات سلامت شغلی حذف خواهد شد.

-و...

 

تعهدات آزمایشگاه:

Œ۱-بکارگیری نمونه گیر با تجربه و رعایت زنجیره سرد و استانداردها جهت نگهداری و انتقال نمونه

۲-رعایت مناسب نیروی انسانی و رعایت الزامات ایمنی و بهداشت

Ž۳-انجام آزمایشها در کوتاهترین زمان ممکن و بکارگیری روشهای استاندارد برای انجام آزمایشها

۴-نگهداری نمونه ها به مدت یکماه بعد از انجام آزمایش و نگهداری نتایج آزمایشها تا دو سال

۵-تعیین دقیق مدت زمان جوابدهی بعد از انجام نمونه گیری و مهمور بودن جوابها به مهر و امضا مسئول فنی

‘۶-انجام برنامه کنترل کیفیت داخلی و ارزیابی خارجی کیفیت در خصوص آزمایشهای مربوطه و ارایه نتایج

’۷-آزمایشگاه متعهد می شود ۵% از نمونه های خود را که توسط گروه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی بصورت تصادفی انتخاب می گردد، جهت تائید نتایج در اختیار آزمایشگاه مورد وثوق وزارت بهداشت قرار دهد.بدیهی است هزینه مربوط به این ۵% بایستی به حساب معاونت بهداشتی واریز و از بابت آن هزینه جداگانه از واحدهای صنفی یا مراجعین دریافت نگردد.

“۸-آزمایشگاه متعهد می شود مجوز انجام آزمایشات طب کار را از گروه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی دریافت کرده و در محل قابل رویت نصب نماید.

”۹-آزمایشگاه متعهد می شود، از برنامه نرم افزاری استفاده نماید که دارای توانایی تفکیک اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشهای مربوط به طب کار به صورت مجزا از برنامه پذیرش روزانه بوده و بتواند نتایج فوق را در زمان لازم در اختیار گروه آزمایشگاههای معاونت بهداشتی، کلینیک طب کار و پزشکان سلامت شغلی قرار دهد.  

و...

 

کنترل کیفی در آزمایشگاه همکار:

-اجرای برنامه کنترل کیفی داخلی و مستندسازی آن در تمام بخشهای مرتبط و نیز قابل قبول بودن نتایج ضروری است.

-شرکت آزمایشگاه همکار معاینات سلامت شغلی در حداقل ۳ دوره برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در سال و کسب نتایج قابل قبول در عرصه آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی الزامی است.  

 

کنترل کیفی توسط گروه امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی:

*گروه آزمایشگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه و گروه بهداشت حرفه ای و طب کار معاونت بهداشتی بر اساس مسئولیت خود وظیفه دارد با همکاری کارشناس مسئول گروه آزمایشگاه های معاونت بهداشتی عملکرد آزمایشگاه همکار را پایش و ممیزی نموده و بر حسن انجام آزمایش ها نظارت نمایند.

 

حسن سابقه:

داشتن حسن سابقه آزمایشگاه در انجام آزمایشات مربوط به معاینات سلامت شغلی در تعیین آزمایشگاه همکار الزامی است و آزمایشگاه های با سوء سابقه در این خصوص نباید در لیست آزمایشگاه های همکار قرار گیرد.

شایان ذکر است که نحوه ارزیابی و احراز حسن سابقه آزمایشگاه ها بر اساس چک لیستهای ارزیابی آزمایشگاه و رفع نواقص اعلام شده می باشد.

 

 

گردآورنده: محمود صادقی – الهام حیدری