رسانه های آموزشی

عکس:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
واکسیناسیون
واحد تولید کننده:
واحد بیماریهای غیر واگیر
عکس:
فایل:
نوع:
پمفلتهای آموزشی
موضوع:
واکسیناسیون
واحد تولید کننده:
واحد بیماریهای غیر واگیر
عکس:
فایل:
نوع:
پمفلتهای آموزشی
موضوع:
بیماری سرخک
واحد تولید کننده:
واحد بیماریهای واگیر دار
عکس:
فایل:
نوع:
پمفلتهای آموزشی
موضوع:
هیپوتیرئیدی
واحد تولید کننده:
واحد بیماریهای غیر واگیر

صفحه‌ها