رسانه های آموزشی

عکس:
فایل:
نوع:
مجلات
موضوع:
مبارزه با بیماریها
واحد تولید کننده:
واحد بیماریهای واگیر دار
عکس:
فایل:
نوع:
پمفلتهای آموزشی
موضوع:
تغذیه
واحد تولید کننده:
واحد بهبود تغذیه
عکس:
فایل:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
میانسالان
واحد تولید کننده:
واحد میانسالان
عکس:
فایل:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
کودکان
واحد تولید کننده:
واحد کودکان
عکس:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
سالمندان
واحد تولید کننده:
واحد سالمندان
عکس:
فایل:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
محیط
واحد تولید کننده:
واحد بهداشت محیط
عکس:
فایل:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
شیر مادر
واحد تولید کننده:
واحد کودکان
عکس:
فایل:
نوع:
پوسترهای آموزشی
موضوع:
سالمندان
واحد تولید کننده:
واحد سالمندان
عکس:
نوع:
پمفلتهای آموزشی
موضوع:
سالمندان
واحد تولید کننده:
واحد سالمندان
عکس:
فایل:
نوع:
مجلات
موضوع:
سالمندان
واحد تولید کننده:
واحد سالمندان

صفحه‌ها