کتابخانه

فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سطوح مختلف مرتبط با سلامت انسان-اطلاع رسانی در مورد کیفیت هوا-روش صحیح محاسبه AQI-منوکسید کربن - ازن
نویسنده:
دکتر کاظم ندافی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سیستمها و ارزیابی خطر - تجهیزات حفاظتی شخصی- تجهیزات محافظ تنفسی- بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
معاینات و آزمایشات قبل از استخدام -معاینات دوره ای - پرستار - بهیار - دیالیز - آزمایشگاه - خون - انکولوژی-دندانپزشکی
نویسنده:
دکتر الهام میرزا محمدی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
اصلاحات ارگونومی -اجتناب از جابجایی دستی - روشهای جایگزین جابجایی دستی -ناراحتیهای اسکلتی ، عضلانی
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
آلایندهای آب آشامیدنی-تعیین حریم کیفی منابع آب آشامیدنی-آب زیر زمینی -روش های نمونه برداری -کلرزنی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
علل تصادف جاده ای - رانندگی در شب -سرعت در رانندگی - خستگی - حواسپرتی - اختلالات اسکلتی و عضلانی - بهداشت فردی رانندگان
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...

صفحه‌ها