کتابخانه

فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
آلایندهای آب آشامیدنی-تعیین حریم کیفی منابع آب آشامیدنی-آب زیر زمینی -روش های نمونه برداری -کلرزنی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
علل تصادف جاده ای - رانندگی در شب -سرعت در رانندگی - خستگی - حواسپرتی - اختلالات اسکلتی و عضلانی - بهداشت فردی رانندگان
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
دخانیات یا سلامت - به عمل در آوردن تئوریها -آموزش و پرورش-ارتباطات و آگاهی عمومی -ایجاد مشارکت موثر
نویسنده:
مهندس سید غلامرضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
تابش های الکترومغناطیسی- پرتوها-انواع لیزر-وسایل حفاظت فردی
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سیگار - بیماریها- دوران جنینی-علائم مسمومیت- شیوه های ترک
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
کد بندی و طبقه بندی مواد شیمیایی- امحاء پسماندهای شیمیایی و خطرناک
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی

صفحه‌ها