کتابخانه

فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سلامت و ایمنی مواد غذایی -کنترل کیفیت- آلودگی - فرآیند کنترل - آب مصرفی -کنترل آفات
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
رویکرد ابتکارات جامعه محور-cbi-مدل آموزشی مشترک-سازماندهی-چک لیست نظارت
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
مدیریت بحران- مقابله - تخلیه - اسکان موقت - حوادث شیمیایی - رادیولوژیکی- جایگاه بهداشت محیط
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
کلید واژه:
مبانی خود مراقبتی -مهارت- ایجاد ظرفیت -برنامه ریزی - ارزیابی عملکرد خود مراقبتی
نویسنده:
دکتر کمال حیدری و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
میکروارگانیسم ها- پاتوژن های منتقله - عفونت های بیمارستانی -ایزولاسیون- ایمن سازی -گندزدایی
نویسنده:
دکتر سلیمانی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
کلید واژه:
آشنایی با دوره نوجوانی - بلوغ -بیماریهای شایع - بهداشت دوران بلوغ-سن تکلیف-حجاب-مربیان و والدین
نویسنده:
فضل ا... صابری و ...

صفحه‌ها