کتابخانه

موضوع کتاب:
سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
کلید واژه:
ایمنی - پیاده روی در مسیر مدرسه -تندرستی جسمانی-فعالیت های هوازی -تقویت عضلات و استخوان ها- تغذیه
نویسنده:
دکتر وازگن میناسیان و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
موقعیت مکانی آزمایشگاه-گندزدایی تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی-استریلیزاسیون-اتوکلاو-بهداشت دست -نظافت محیط آزمایشگاه
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سطوح مختلف مرتبط با سلامت انسان-اطلاع رسانی در مورد کیفیت هوا-روش صحیح محاسبه AQI-منوکسید کربن - ازن
نویسنده:
دکتر کاظم ندافی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
سیستمها و ارزیابی خطر - تجهیزات حفاظتی شخصی- تجهیزات محافظ تنفسی- بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
معاینات و آزمایشات قبل از استخدام -معاینات دوره ای - پرستار - بهیار - دیالیز - آزمایشگاه - خون - انکولوژی-دندانپزشکی
نویسنده:
دکتر الهام میرزا محمدی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
اصلاحات ارگونومی -اجتناب از جابجایی دستی - روشهای جایگزین جابجایی دستی -ناراحتیهای اسکلتی ، عضلانی
نویسنده:
دکتر عبدالرحمان بهرامی و ...

صفحه‌ها