کتابخانه

فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
پسماند پزشکی-خطرات بهداشتی پسماندهای عفونی -تابش میکروویو-گند زدایی شیمیایی- حساسیت عمومی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
طبقه بندی پسماند- پسماندهای غیر خطرناک - پسماندهای بالقوه خطرناک- پسماندهای مطلقا خطرناک
نویسنده:
دکتر علیرضا مصداقی نیا و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
فاضلاب بیمارستانی - پساب جدا ساز آمالگام -داروخانه -آندوسکوپی - دیالیز-سردخانه- رختشویخانه- تصفیه فاضلاب
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
مدیریت فاضلاب - مدیریت پسماند - کنترل انتقال عفونت- بهداشت دست - پسماند -تجهیزات حفاظت فردی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
مرکز جراحی محدود- کنترل انتقال عفونت-ایزوله-ایمن سازی-پسماندها- دفع فاضلاب
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
مدیریت و بهداشت پرسنلی -گزارش بیماری- ضد عفونی کننده ها -پوشش مو -سرد کردن- گند زدایی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...

صفحه‌ها