کتابخانه

فایل کتاب:
موضوع کتاب:
سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
کلید واژه:
اهمیت نه گفتن - تاثیرات نه گفتن- علل - خطرات -دانش آموزان
نویسنده:
محبوبه فرزانگان و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
کلید واژه:
تسهیل گری در پیشگری از دخانیات
نویسنده:
علی اکبر ابراهیمی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
پسماند پزشکی-خطرات بهداشتی پسماندهای عفونی -تابش میکروویو-گند زدایی شیمیایی- حساسیت عمومی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
طبقه بندی پسماند- پسماندهای غیر خطرناک - پسماندهای بالقوه خطرناک- پسماندهای مطلقا خطرناک
نویسنده:
دکتر علیرضا مصداقی نیا و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
فاضلاب بیمارستانی - پساب جدا ساز آمالگام -داروخانه -آندوسکوپی - دیالیز-سردخانه- رختشویخانه- تصفیه فاضلاب
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...
فایل کتاب:
موضوع کتاب:
محیط
کلید واژه:
مدیریت فاضلاب - مدیریت پسماند - کنترل انتقال عفونت- بهداشت دست - پسماند -تجهیزات حفاظت فردی
نویسنده:
مهندس سید رضا غلامی و ...

صفحه‌ها