کسب رتبه برتر فرزند کارکنان معاونت بهداشتی

کسب رتبه برتر آقای کامیارکفاشپور فرزند خانم کاظمی همکار شاغل در گروه سلامت خانواده و جمعیت در رقابتهای کاراته