کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان سومین کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری به ریاست معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری و دبیری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و حضور مدیران عضو در تاریخ ۹۷/۷/۹درسالن اجتماعات  استانداری برگزار گردید .

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات قبل موضوعات "برنامه ریزی جهت کاهش کم تحرکی در استان  " و "روند ساماندهی کشتار گاه های دام و طیور استان و سیمای فعلی آن " بعنوان دستور کار مطرح و پس از تبادل نظز مصوباتی اخذ گردید .