کارگاه منطقه ای روش های تشخیص آزمایشگاهی عوامل بیماریزایی منتقله از آب و غذا

برگزری کارگاه منطقه ای آموزش تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت کارشناسان آزمایشگاههای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشگی اصفهان ، چهارمحال بختیاری و کاشان

 

به منظور ارتقاء ظرفیت و توانمندی تشخیصی کارشناسان آزمایشگاه در حوزه نظام مراقبت از بیماریهای منتقله از آب و غذا و به جهت آمادگی بیشتر برای تشخیص کیس های موجود در مسافران کاروان بزرگ اربعین در کشور عراق ، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع با همکاری اداره امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان ، کارگاه منطقه ای آموزش تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از آب و غذا را جهت کارشناسان آزمایشگاههای شبکه های بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشگی اصفهان ، چهارمحال بختیاری و کاشان در دو روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ مهرماه سال جاری در محل آزمایشگاه رفرانس مرکز بهداشت استان اصفهان به صورت تئوری و عملی برگزار کرد.

در این کارگاه تعداد ۱۴ نفر کارشناس بخش میکروب شناسی از شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشگی اصفهان ، ۷ نفر از شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشگی چهارمحال و بختیاری و ۴ نفر از دانشگاه علوم پزشگی کاشان شرکت کردند تا بعنوان Focal Point  برنامه ، اموزش فراگرفته را به صورت آبشاری به سایر کارشناسان بخش میکروب شناسی شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه خود انتقال دهند.

مدرسین این کارگاه منطقه ای از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع بودند به این نحو که آقای دکتر محمد رهبر مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع ، خانم رقیه صبوریان کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع و آقای دکتر فدایی مسئول گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشگی اصفهان مطالب را ارائه نمودند.

در این کارگاه دو روزه کارشناسان آزمایشگاه بخش میکروب شناسی این سه دانشگاه مطالب زیر را فرا گرفتند :

_ نظام مراقبت سندرمیک با تمرکز بربیماریهای منتقله از آب و غذا

_ نقش آزمایشگاه در تشخیص پاتوژن های روده ای با تاکید بر تشخیص ویبریو کلرا

_ جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا و شیگلا

_ تست های تشخیص سریع ویبریو کلرا ، جایگاه و نحوه کاربردی

_ کارگاه عملی تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا ، سالمونلا و شیگلا .... کنترل کیفیت محیط های کشت و معرف ها

_ بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماریهای منتقله از آب و غذا

_ کنترل کیفیت محیط های کشت و معرف

_ اصول انجام آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروب

_ کنترل کیقیت در آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی

_ نگهداری سویه های میکروبی

_ کارگاه عملی مشاهده و تفسیر نتایج آزمایشات روز قبل