هفته ملی سلامت بانوان ایران

پویش هفته ملی "سلامت بانوان ایران"

پویش هفته ملی "سلامت بانوان ایران"، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می گردد.

    در سال جاری، دو گروه مخاطب اصلی شامل مدیران سلامت و جامعه زنان کشور برای پیام هفته ملی سلامت بانوان ایران در نظر گرفته شده اند تا با تاکید بر نقش تحرک و فعالیت بدنی در سلامت زنان و لزوم اقدامات برنامه ریزی شده برای بهبود شیوه زندگی آنان توسط مسئولین سلامت در مناطق مختلف کشور اقدامات خود را در چارچوب شعار هفته ملی سلامت بانوان ایران زیر برنامه ریزی نمایند:

" حرکت، برای سلامت زنان "

 

 

جدول روز شمار هفته ملی سلامت بانوان ایران ۲۴/۷/۹۷ لغایت ۳۰/۷/۹۷

عناوین و محورهای اطلاع رسانی و آموزش

روزهای هفته ملی سلامت بانوان ایران

فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و هر مکان

سه شنبه ۲۴مهر

قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان

چهار شنبه ۲۵مهر

زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره

پنج شنبه ۲۶مهر

استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن

جمعه ۲۷ مهر

سرطان های زنان قابل پیشگیری و درمان

شنبه ۲۸ مهر

تامین حقوق سلامت زنان، ضامن سلامت خانواده

یکشنبه ۲۹ مهر

پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عفونتهای آمیزشی

دوشنبه ۳۰مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد سلامت میانسالان-گروه سلامت خانواده و جمعیت-مرکز بهداشت استان اصفهان