نقش تغذیه در کنترل و پیشگیری اختلالات روانی و عصبی

در راستای اجرای سند سیاست سلامت روان کشور و برنامه راهبردی سلامت روان از نقشه جامع سلامت استان ، کارگاه آموزشی"نقش تغذیه در کنترل و پیشگیری اختلالات روانی و عصبی" با همکاری گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه تیم سلامت روان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ در مرکز بهداشت استان برگزار شد. 

 

 

 

 

 

آقای دکتر اسماعیل زاده عضو هئیت علمی و رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایی و خانم دکتر آزاد بخت عضو هئیت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی به عنوان مدرس در این کارگاه حضور داشتند.