نحوه ثبت اطلاعات هویتی افراد غیر ایرانی خانوارهای مناطق حاشیه شهر در سامانه خدمات سلامت ایرانیان

برای ثبت اطلاعات هویتی افراد غیر ایرانی پس از انتخاب ملیت غیر ایرانی به جای شماره ملی می توان از شماره گذرنامه یا کد مجوز اقامت استفاده کرد.اگر تعداد ارقام کمتر از ۱۰ رقم می باشد به تعداد نیاز صفر اضافه نمایید.اگر فرد غیر ایرانی گذرنامه و یا مجوز اقامت نداشت از شماره قراردادی دیگری به عنوان مثال شماره تلفن همراه ( بدون صفر اول) جهت ثبت شماره ملی استفاده نمایید .( اپراتورها این شماره قراردادی رو باید جهت انجام فعالیت های دیگر در سامانه ، بایگانی نمایند.)