ممنوعیت جذب نیروی انسانی تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید گردید

اجرای مفاد نامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۴ مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ درخصوص ممنوعیت جذب نیروی انسانی جدید طی نامه شماره ۱۰۰/۲۷۱ مورخ ۹۳/۳/۲۰ مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.

فایل پیوست: