معرفی واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

 

رسالت :

در راستاي نقشه جامع سلامت  نوجوانان و جوانانتمامي ارگان هاي دولتي و خصوصي متعهد مي گردند تا بر اساس چشم اندازهاي نظام سلامت به تمامي سطوح پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه سلامت جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي نوجوانان و جوانان براي رسيدن به جايگاه برتر در منطقه تلاش نمايند. تمامي متوليان سعي و تلاش خود را مي نمايند تا با ارتقا آگاهي در آحاد جامعه به کمک تمامي امکانات آموزشي و فرهنگي بتوانند عملکرد سلامت نوجوانان وجوانان را ارتقا دهند و با ارايه خدمات و امکانات و حمايت هاي مديريتي در جهت اصول اعتقادي و ديني به تکامل وسلامت نوجوانان و جوانان کمک نمايند.

 

بیانیه ماموریت :

اایجادجامعه ای که نوجوانان و جوانانی توانمندوسالم درهمه سطوح جسمی ، روانی ، اجتماعی داردبه صورتی که این نوجوانان وجوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها دردوره نوجوانی وجوانی بلکه دردوره میانسالی وسالمندی آگاهی دارندوبا عمل به این موارد در تمام دوره عمربا نشاط وکارآ زندگی می کنند.

 

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری :

*      ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیازگروه هدف درزمینه های مختلف سلامت برای اصلاح وبهبودشیوه های سالم زیستن .

*      افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی درکلیه ابعادجسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی.

*      فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن وبهداشتی برای گروه هدف .

 

 

اعضای واحد :

 

نام ونام خانوادگی: راضیه امیدی

سمت:کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس: مسئولیت واحد

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:omidi@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۱۹

سوابق اجرایی: ۱۹

 

نام ونام خانوادگی: مرجان مومنی بروجنی

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ  هفته ارتقاء بهداشت مدارس

ـ اوقات فراغت دانش آموزان

ـ برنامه پیشگیری ازکم تحرکی دردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان و مدارس

ـ وب سایت

ـ اطلاع رسانی

ـ نظارت وپایش شهرستانها

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل :marjanmo@yahoo.ca

سوابق پژوهشی : ۱۰

سوابق اجرایی:۱۸

 

نام ونام خانوادگی: شکوه اقتداری نائینی

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ معاینات غربالگری دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموزان

ـ طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

ـ کنترل و تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان ورودی سال اول دبستان و دبیرستان

ـ معلم رابط بهداشت

ـ برنامه کمیته منطقه ای سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس منطقه ۲

ـ کمیته فنی ارائه خدمات به دانش آموزان وکارکنان

ـ پیگیری و درمان دانش آموزان دارای اختلال و بیماری

تلفن:  ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۱۷

سوابق اجرایی:۲۹

 

نام ونام خانوادگی: نرگس جلیلی پور

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان وجوانان

برنامه های کارشناس:

ـ برنامه آموزش خود مراقبتی به نوجوانان وجامعه مدرسه

ـ برنامه پیشگیری ازرفتارهای خشونت آمیزدردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ ارائه خدمات  بهداشتی اولیه سلامت به جوانان

ـ آموزش سلامت به جوانان

ـ ستاد استانی سلامت جوانان و ستادهای سلامت ارگانهای مرتبط

ـ ارائه خدمات مشاوره ای به جوانان

ـ ترویج ازدواج سالم در جوانان

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی : ۶

سوابق اجرایی:  ۸  

 

نام ونام خانوادگی: سیمین نریمانی

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ بهداشت محیط مدارس، اردوگاه ها، مدارس شبانه روزی

ـ بهداشتیاران مدارس

ـ مناسبت های جهانی و کشوری

ـ شورای عالی بهداشت مدارس استان

ـ پایگاه سلامت مدرسه

ـ پیگیری و درمان دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه

ـ برنامه پیشگیری ازسوانح وحوادث دردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه های مراقبت بیماریهای نوجوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۱۵

سوابق اجرایی:۲۳

 

نام ونام خانوادگی: رضوان انصاری

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ آموزش وبازآموزی کارکنان،آموزش دانشجویان و توجیه نیروهای جدیدالورود به سیستم

ـ کمیته فنی آموزش سلامت جامعه مدارس

ـ غربالگری وآموزش پیشگیری ازپدیکلوزیس

ـ پیشگیری ازبیماریهای واگیر وغیرواگیردرمدارس

ـ پیگیری ودرمان دانش آموزان دارای بیماریهای واگیر دار

ـ پیگیری و درمان دانش آموزان دارای پدیکلوزیس

ـ برنامه پیشگیری از تغذیه نامناسب دردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه  پیشگیری ازرفتار جنسی پرخطر دردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه های مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۸

سوابق اجرایی:۱۴

 

نام ونام خانوادگی: زهرا آبتین

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ برگزاری جلسات هماهنگی کارشناسان مسئول سلامت نوجوانان ومدارس شهرستانها

ـ پرونده الکترونیک  نظام مراقبت سلامت نوجوانان و مدارس

ـ برنامه بسیج سلامت وایمنی نوجوانان ، جوانان ودانش آموزان

ـ برنامه  پیشگیری ازدخانیات دردانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه پیشگیری ازاستفاده نامناسب از رسانه های جمعی طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه رفتارهای پرخطرنوجوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۲

سوابق اجرایی:۵/۳

 

نام ونام خانوادگی: سیدمریدجابری فرد

سمت:کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

برنامه های کارشناس:

ـ کمیته فنی  سلامت روان و خدمات  مشاوره ای  مدارس

ـ جلب حمایت خیرین سلامت مدارس

ـ سیمای سلامت درانجمن اولیاء ومربیان

ـ جلب مشارکت اولیاء پزشک و پیراپزشک

ـ دانش آموزان مدارس استثنایی

ـ مدرسه مروج سلامت

ـ برنامه پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان طرح بسیج سلامت دانش آموزان

ـ برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان ومدارس

تلفن: ۳۴۴۷۱۰۰۲

ایمیل:salamatemadares@phc.mui.ac.ir

سوابق پژوهشی :۱۲

سوابق اجرایی:۱۶

 

برنامه استراتژیک واحد:

۱.      برنامه های مراقبت سلامت نوجوانان ومدارس

۲.      برنامه های مراقبت بیماریهای نوجوانان ومدارس

۳.      برنامه مراکزمروج سلامت نوجوانان ومدارس

۴.      برنامه رفتارهای پرخطرنوجوانان ومدارس

۵.      برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان ومدارس

۶.      برنامه های سلامت جوانان